Wonen & Verkeer.

Een stad waar het fijn leven en veilig opgroeien is.

Voor elke Venlonaar een plekje

Betaalbare, veilige en goed bereikbare wijken

Wij staan voor de veiligheid van alle inwoners. 

 • Criminaliteit aanpakken en werk maken van een sluitende ondermijningsaanpak.
 • Meldingen of signalen van onveiligheid moeten snel en simpel gedeeld kunnen worden met Politie en gemeente. Met uitbreiding van het aantal boa’s en interventieteams pakken we de problemen meteen op en pakken illegale kamerbewoning keihard aan.
 • Veilig verkeersgedrag is niet meer vanzelfsprekend. Verkeershufters gaan we sneller en vaker aanpakken. Buiten de belangrijke verkeersaders van de stad is de auto, in samenspraak met de bewoners, te gast.
 • We gaan, na Rotterdams voorbeeld, een team stadsmariniers samenstellen
 • In onze stad moet iedereen zichzelf kunnen zijn. Daarom pakken we elke vorm van discriminatie, vaak gevolgd door geweld, keihard aan
 • We willen aanzienlijk meer boa’s
 • VVD Venlo wil onderzoeken of de huidige locaties in de binnenstad bestempeld kunnen worden als ‘ongewenst gebied voor coffeeshops’. 

Wij staan voor een boeiende en betaalbare woningmarkt.

 • Door de bouw van snelle en creatieve woonconcepten zoals tiny houses, eenpersoonswoningen en aanleunwoningen te stimuleren.
 • Het verhogen van de plancapaciteit en het beschikbaar stellen van meer bouwlocaties, waarbij we ook kleinschalige lokale initiatieven de ruimte geven.
 • Wonen in de dorpen krijgt extra aandacht de komende vier jaar
 • Voor de lange termijn is het noodzakelijk om meer bouwlocaties beschikbaar te stellen
 • Ieder dorp krijgt een eigen woonagenda, zodat we een passend woningaanbod voor de langere termijn creëren én daarmee gerichter bouwen voor de eigen inwoners.
 • We gaan de leefbaarheid in wijken en dorpen verbeteren door een opkoopbescherming en woonplicht
 • We zien het Océ de Weerd-terrein als dé locatie om waterrecreatie, wonen en toerisme samen te brengen in een nieuw te ontwikkelen wijk aan de Maas

Wij staan voor groene en leefbare wijken.

 • Mensen voelen zich beter in een mooie, schone en groene omgeving. Daar gaan we als gemeente in investeren 
 • Een groene omgeving vraagt om effectief regulier onderhoud 
 • Het is een kleine groep mensen die de openbare ruimte vervuilt. Bij meerdere overtredingen wil de VVD Venlo de boetes verhogen en waar mogelijk verhalen we de kosten op de veroorzaker
 • Onkruid, dichtgegroeide afvoerputten en –goten veroorzaken bij hevige regenval wateroverlast. Dat verdient extra aandacht en gaan we extra gelden voor vrijmaken

Wij staan voor vitale (winkel)kernen

 • We blijven investeren in de winkelkernen van Blerick en Tegelen.
 • Leegstand moet tegen gegaan worden We verkiezen een compact en vol centrumgebied in onze stad en dorpen boven een verspreid en kleinschalig aanbod van winkels buiten de winkelkernen 
 • Waar het kan, bieden we die ruimte door zelfsturing te faciliteren

Wij staan voor goed vervoer

 • Zorgen we voor voldoende betaalbare parkeergelegenheid, ook op piekmomenten
 • VVD Venlo voorstander van een parkeergarage onder het Julianapark
 • De overlast van de vele vrachtwagens gaan we tegen door het aanbieden van voldoende parkeerplaatsen
 • De VVD Venlo wil dat de gemeente als kartrekker werk maakt van nieuwe stevige infrastructuur, die kan inspelen op de vraag naar mobiliteit. Denk daarbij aan laadinfrastructuur en waterstofpunten.
 • In de verschillende winkelcentra gaan we onderzoeken hoe we veilig en gastvrij fietsenstallingen kunnen plaatsen. 
 • We gaan langs de Maas de huidige fietspaden verbreden met voetpaden, zodat beide gebruikers meer ruimte hebben
 • Wij maken ons sterk voor de verbreding van de A67
 • We zijn voorstander van een dubbelspoor tussen Nijmegen en Roermond en een grensoverschrijdende intercityverbinding

Wil je meer van bovenstaande speerpunten weten of ben je geïnteresseerd in onze andere standpunten? Lees hier ons uitgebreide en gehele verkiezingsprogramma.

Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen, mail ons naar gr22@mijnvvdvenlo.nl #Doemee