Slagvaardige gemeente

Wij staan voor een gemeente die zorgvuldig omgaat met haar eigen belastinggeld. Dat betekent dat wat je doet, je ook goed moet doen. Uitvoerings- en burgergericht.

- Loslaten in vertrouwen én ondersteunen waar het gevraagd wordt. Gemeenschappen laten we zelf eigenaar zijn van sociale projecten rondom leefbaarheid.
- Een transparante gemeente die laat zien wat ze doen en inwoners mee laat kijken én doen met datgene wat de gemeente in hun leefomgeving uitvoert.

Waar de gemeente werkt met inwoners en vooral voor inwoners
- Waar het belang van de inwoners voorop staat
- De gemeente is er om problemen op te lossen.
- We ontwikkelen we een wijkgericht dashboard met gegevens die belangrijk zijn om een
oordeel te kunnen vormen over het lokaal bestuur, zoals de besteding van subsidies of
wanneer planmatig (groen)onderhoud wordt uitgevoerd in een bepaalde wijk
- Goede relaties en netwerken zijn daarom belangrijk dat ambtenaren en bestuurders weten hoe de hazen lopen in Den Haag, Maastricht, Brussel en Noordrijn-Westfalen. Daarom wil de VVD Venlo meer capaciteit op de lobbyactiviteiten van de gemeente.
- VVD Venlo wil een ombudsman benoemen. De ombudsman is een onafhankelijke en
onpartijdige instantie die klachten behandelt over bijna alle overheidsinstanties
- VVD Venlo wil de communicatie en interactie met haar bewoners aanjagen en faciliteren
- Minder beleid, meer uitvoering. Iedere ambtenaar is daarbij een ambassadeur van de
gemeente

Waar we verstandig met ons geld omgaan
- ‘Lokaal aanbesteden’ voor lokale diensten en producten waar mogelijk
- We gaan de komende vier jaar alle participaties kritisch tegen het licht houden en zijn bereid om hard in te grijpen als ze niet naar behoren functioneren.
- De VVD Venlo wil de gemeentelijke lasten, zoals de OZB, laag houden en het gemeentelijk huishoudboekje op orde houden.
- De komende collegeperiode wil de VVD Venlo het vastgoed- en grondbeleid herzien, waarbij we gemeentelijk vastgoed kunnen gaan afstoten.
- Het ontwikkelen van nieuwbouwlocaties voor woningbouw en grondopbrengsten zorgen voor eenmalige opbrengsten die we gaan inzetten voor eenmalige uitgaven
- Door het verlagen van de administratieve lastendruk in de doelmatige zorg, besparen we op de apparaatskosten.
- De hondenbelasting wordt in de komende periode gehalveerd.

- De gemeente moet meer gericht zijn op het verkrijgen en binnenhalen van provinciale,
nationale en Europese gelden
- Venlo moet een Smart City worden. Dat betekent een stad waar door middel van data en algoritme slimmer beleid bedacht, uitgevoerd en geëvalueerd wordt
- Grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland levert een positieve bijdrage aan de
welvaartsgroei, het welzijnsniveau en de saamhorigheid van de mensen in grensregio Venlo