Betrokken inwoners

Meer ruimte voor ondernemende en betrokken inwoners.

Wij staan voor actieve inwoners die iets van hun leven willen maken.

- Een bloeiende lokale economie waarbij ondernemers niet van het kastje naar de muur
worden gestuurd. Vergunnings- en aanvraagtrajecten verkorten we voor woningbouwers,
ondernemers en verenigingen door het sneller behandelen van én het intensiever betrekken van de directe omgeving. We streven naar zo min mogelijk vergunningen en vervangen deze door algemene regels.

- We stimuleren een divers aanbod van bedrijvigheid op bedrijventerreinen én in de winkel- en koopcentra. Door samenwerking kunnen zij zich versterken.

- Het verenigingsleven staat bol van betrokken en actieve inwoners. We ondersteunen
verenigingen die diepgeworteld in onze lokale samenleving zitten en een belangrijke bijdrage leveren aan de lokale gemeenschap.

- We ondersteunen maatschappelijke initiatieven die inwoners betrekken zoals dorps- en
wijkraden. Wanneer deze initiatieven taken kunnen en willen overnemen van de gemeente, faciliteren we hen daar in. Daarbij kijken we ook naar de mogelijkheden voor een revolving fund. Afbetalingen van leningen uit dit fonds zorgen ervoor dat nieuwe leningen voor maatschappelijke initiatieven mogelijk zijn. We juichen het toe als inwoners zelf het initiatief nemen om hun leefomgeving mooier, schoner of beter te maken. We zorgen dat er voldoende budget is voor ieder stadsdeel om burgerinitiatieven ruim baan te geven.

Waar iedereen meedoet en integreert
- Integreren betekent ook actief bezig zijn met het verkrijgen van werk, het leren van de
Nederlandse taal en het voorkomen van schooluitval
- Arbeidsmigranten leveren in verschillende sectoren een onmisbare bijdrage aan de
economie. We vinden het belangrijk dat de gemeente voldoende (ruimtelijke)
huisvestingsmogelijkheden biedt
- Het aanpakken van overbewoning of illegale verhuur van kamers is een belangrijke
aangelegenheid voor de gemeente om overlast en onveiligheid te voorkomen, hiervoor
stellen we een aanpakteam illegale huisvesting in